2018 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙළේ තුන්වන ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය අද සමත්විය.

ඵලදායීතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් මෙම තරගාවලිය මෙහෙයවීය.ඊට අදාළ ඇගයීම් කටයුතු පසුගිය 2018 වසරේදී පැවැත්විණි.

හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ප්‍රදේශයේ මහජනතාව උදෙසා කරනු ලබන කඩිනම් සේවාවන් , පොලිතින් තහනම් කිරීම, කසල වර්ගීකරණය,එලවළු හා පලතුරු වගාවන්,හරිත උයන,සුර්ය විදුලිබල පද්ධතිය ආදී ව්‍යාපෘති මෙහිදි විශේෂ ඇගයීමට ලක්විය.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩි.එම්.ඒ.කේ.දිසානායක මහතා පැවසුවේ නව දැක්මක් සහිතව තවදුරටත් සමීප හා මිත්‍රශීලි මහජන සේවාවන් රැසක් ඉටුකිරීමට පිවර ගනිමින් සිටින බවයි.

2017 වසරේ දී හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ඵලදායීතා විශේෂ කුසලතාව හිමිවු අතර මෙවර තවත් පියවරක් ඉදිරියට පැමිණිමට සමත් විය.

Prod

News & Events

12
Jan2019
දීප ව්‍යාප්ත ලෙස උප්පැන්න,විවාහ සහ මරණ සහතික ලබාදීම ආරම්භ කිරීම.

දීප ව්‍යාප්ත ලෙස උප්පැන්න,විවාහ සහ මරණ සහතික ලබාදීම ආරම්භ කිරීම.

දීප ව්‍යාප්ත ලෙස උප්පැන්න,විවාහ සහ මරණ සහතික...

01
Jan2019
හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ඵලදායිතා තුන්වන ස්ථානය.

හලාවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ඵලදායිතා තුන්වන ස්ථානය.

2018 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙළේ තුන්වන ස්ථානය...

Scroll To Top